Vårt miljöarbete

Fastighetssektorn står för en stor andel av samhällets miljö- och klimatpåverkan. Varbergs Fastighets AB både bygger och förvaltar byggnader för Varbergs kommun, och vi har stor möjlighet att arbeta för en minskad miljöpåverkan i samtliga skeden av en byggnads livscykel.

Ny- och ombyggnadsprojekt

Tidigt i uppstarten av ett byggprojekt sätts miljökrav för projektet. Om projektet beställs från kommunen sätts kraven i samråd med vår beställare, Samhällsutvecklingskontoret. Utöver dessa baskrav kan VFAB även välja att höja ambitionsnivån inom vissa områden.

I samband med upphandling ställer vi konkreta krav på leverantörer avseende hållbarhetsarbete, kompetens och kvalitet.

Fastighetsförvaltning

Flera av de fastigheter som vi förvaltar är av mycket speciell karaktär, där vi inte vill göra för stora ingrepp på exempelvis fasader och fönster. Detta måste tas i beaktande när vi vill energieffektivisera vårt fastighetsbestånd.

Vårt interna miljöarbete

Personalen på Varbergs Fastighets AB har utbildats i bland annat passivhusbyggnation och grunderna i Miljöbyggnad. Under 2015 har flertalet av våra anställda utbildats om grunderna i miljöbyggnation och certifiering, med fokus på det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad.

För att få bra beslutsunderlag i olika investeringar används livscykelkostnadsanalys (LCC) som ett verktyg. En LCC tar hänsyn till totalkostnaden över fastighetens livslängd, vilket underlättar att göra långsiktiga val och att då prioritera den mest hållbara lösningen. Ett exempel där LCC är ett värdefullt verktyg är vid beslut om installation av solceller.

Under våren 2016 påbörjar vi arbetet med att införa ett internt miljöledningssystem.

Nyheter

Mer plats för lek och motion
26 feb 2018
Nu blir det synligt att arbetet med den nya bad- och simanläggningen är igång. Förberedande arbete bakom nuvarande Håstens simhall påbörjas under vecka 9.
Till sist föll den!
14 feb 2018
Först kom en kraftig smäll. Som följdes av fem minuters spänd väntan... Sen föll den med dunder och brak.
Ny tid för silo-fällning
13 feb 2018
Nej, du såg inte fel i morse: den tredelade silon i hamnen är fortfarande kvar! Dåligt väder och krångel med byggströmmen gjorde att arbetet försenades.