Tullhuset

Det vackra Tullhuset i Varbergs hamn har haft en central betydelse för staden, i 130 år bedrevs Tullverksamhet. Tullhuset byggdes 1883 och ligger i den äldsta, södra delen av hamnen. Byggnaden omges av två andra, för Varberg, karaktäristiska riktmärken – Börjessonska stenmagasinet och Kallbadhuset.

Kommunens hamnkontor och föreningen Flottans män bedriver idag verksamhet i huset och för på så vis den maritima traditionen vidare. Även Varbergs Fastighets AB har sin verksamhet här, liksom Previa. På vindsvåningen huserar Campus Varberg.

Byggnaden har högt kulturhistoriskt värde avseende bland annat arkitektur- och samhällshistoria. Den har också ett stort värde för Varbergs identitet som hamn- och handelsstad. Varbergs Fastighets AB har ägt och förvaltat huset sedan januari 2017.

På sikt är tanken att en mer publik verksamhet ska bedrivas i Tullhuset.

Historia

Halland blev svenskt 1645 i samband med Brömsebrofreden, med det fick Varberg stapelrätt - rätt att segla utrikes samt rätt att ta en extra tullavgift vid import och export av varor. Varbergs stad blev skyldig att bygga ett tullhus. Med ökande utrikeshandel under andra halvan av 1800-talet, fanns behov av större och bättre lokaler. Stadsfullmäktige beslutade att uppföra en ny tullhusbyggnad i hamnen. 1883 var byggnationen av Tullhuset klar och Tullverksamhet stannade kvar i huset fram till 2003. Idag finns inga lokalkontor kvar i Halland, närmaste centralkammarort är Göteborg.  

Tullhuset är ett uttryck för 1880-talets expansiva byggverksamhet. Uppförandet var ett prestigeobjekt för staden, stadsingenjör Henrik Holmberg stod för ritningarna av huset. Ombyggnationer framförallt invändigt har gjorts vid flera tillfällen under årens lopp. Under 50-talet utfördes stora förändringar då man bland annat gjorde en flytt av trapphuset, det i sin tur ledde till anpassningar bland annat exteriört av huvudentrén med överljusfönster.

Under 2016 gavs bygglov för fem takkupor som uppfördes under 2017, då inreddes även vindsvåningen, förändringar har gjorts i samklang med byggnadens arkitektur. Tullhuset har graderats till klass A, det vill säga den högsta bevarandeklassen, i den bebyggelseinventering som genomfördes i Halland mellan åren 2005-2009. 

FAKTA
FASTIGHETSBETECKNING:
Getakärr 3:46
BYGGÅR:
1883
ARKITEKT:
Stadsingenjör Henrik Holmberg
BTA:
1 189 m²
HYRESGÄST:
Varbergs kommun CLL, Varbergs kommun, AB Previa Halland, Föreningen Flottans Män i Varberg
TILLGÄNGLIGHET:
I anslutning till Tullhuset finns tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser, ramp till entrén och trapphiss till första plan. Här finns RWC.