Hållbarhetsarbete på VFAB

Fastighetssektorn står för en stor andel av samhällets miljö- och klimatpåverkan. Varbergs Fastighets AB både bygger och förvaltar byggnader på uppdrag av Varbergs kommun, och vi har stor möjlighet att arbeta för en minskad miljöpåverkan i samtliga skeden av en byggnads livscykel.

Byggprojekt

Tidigt i uppstarten av ett byggprojekt sätts miljökrav för projektet. Om projektet beställs från kommunen sätts kraven i samråd med vår beställare, Samhällsutvecklingskontoret. 

I samband med upphandling ställer vi konkreta krav på leverantörer avseende hållbarhetsarbete, kompetens och kvalitet. Dessa följs sedan upp under projektet.

För att få bra beslutsunderlag i olika investeringar används livscykelkostnadsanalys (LCC) som ett verktyg. En LCC tar hänsyn till totalkostnaden över fastighetens livslängd, vilket underlättar att göra långsiktiga val och att då prioritera den mest hållbara lösningen. Ett exempel där LCC är ett värdefullt verktyg är vid beslut om installation av solceller.

Fastighetsförvaltning
 

Kulturfastigheter

Flera av de fastigheter som vi förvaltar, kulturfastigheter, är av mycket speciell karaktär, där vi inte vill göra för stora ingrepp på exempelvis fasader och fönster. Detta tar vi hänsyn till när vi vill energieffektivisera vårt fastighetsbestånd.

Solceller

En större solcellsanläggning installerades på Arena Varberg, som ägs och förvaltas av VFAB, under 2017. Hösten 2020 blev vår solcellssatsning i ApelvikStrand och kvarteret Björnen besiktigad och klar. Vi ser nu över möjligheterna att installera solceller på fler fastigheter i vårt bestånd.

Solceller täcker en hel vägg på fastigheten Sparbankshallen. Morgonljuset från solen reflekteras och ger ett vackert sken i bilden.
Bildtext: Solcellsanläggningen på Arena Varberg. 

Energibesparingsprojekt

Just nu pågår ett energibesparingsprojekt för våra två fastigheter Kv. Läkaren (Stadshuset) och Campus Varberg. Sommaren 2019 renoverades värmeanläggningen i Kv. Läkaren där vi installerat nya pumpar, ventiler och vattenbehandlingssystem för värmesystemet. På Campus Varberg har vi sett över driften av el, värme och vatten och arbetat med att optimera driften med bibehållen inomhuskomfort. Vi planerar även att se över och optimera styrutrustningen för värme, kyla och belysning i alla konferensrum i Stadshotellet.

LED belysning

I flera av våra fastigheter har vi bytt ut gammal belysning till LED belysning. Vi ser även över styrning av belysning, så kallade KNX-system, som används i Kv. Läkaren och Campus Varberg. Här har vi installerat nya centraler och styrning för att optimera belysningstider.

Cirkulär omställning

VFAB vill ligga i framkant gällande cirkulär- och klimatbyggnation. Vi vill ta till vara byggmaterial från rivningsprojekt och överblivet material från byggarbetsplatser för att tillsammans med en samarbetspartner skapa en resursbank i kommande byggnationsprojekt. Målet är att ha detta som ett arbetssätt i projekten och använda återbrukat material i så stor utsträckning som är möjligt. Det första projektet där samlar in byggmaterial är i samband med rivningen av Tull- och speditionsbyggnaden i hamnområdet.

Social hållbarhet

Att skapa stadsrum där människor vill vistas, känner sig trygga och känner gemenskap är social hållbarhet. Det är viktigt för VFAB med tanke på de kulturfastigheter som vi äger.

Flerfunktion av en fastighet är också hållbarhet. Att kunna nyttja en fastighet över fler timmar på dygnet eller att fastigheten har olika användningsområden är något som VFAB arbetar mycket med.

Social hållbarhet handlar också om att få människor in i arbete på olika sätt. VFAB tar emot elever från skolor och gymnasieskolor som praktiserar hos oss. Jobbskuggning, dvs en medarbetare visar sina arbetsuppgifter och vad en specifik tjänst innebär för en kollega, skapar en större förståelse för varandras arbete och väcker också nyfikenhet och intresse för företaget i stort.

Vårt interna hållbarhetsarbete

Varbergs Fastighets AB upprättar sedan 2015 årligen ett klimatbokslut tillsammans med ett flertal bolag i Halland. Klimatbokslutet ger en överblick av vilka delar av verksamheten som ger upphov till klimatpåverkan. Det kan exempelvis handla om energianvändning, transporter eller användning av köldmedier.

Klimatbokslut 2020 (pdf, 6873 kB). ReadSpeaker Lyssna

Klimatbokslut 2019 (pdf, 7 293 kB). ReadSpeaker Lyssna

Klimatbokslut 2018 (pdf, 7 293 kB). ReadSpeaker Lyssna

Klimatbokslut 2017 (pdf, 4 361 kB). ReadSpeaker Lyssna

Klimatbokslut 2016 (pdf, 4 769 kB). ReadSpeaker Lyssna

Varbergs Fastighets AB är sedan 2017 miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Detta innebär bland annat att alla medarbetare har fått grundläggande miljöutbildning samt att vi ständigt arbetar med förbättringar. Flertalet medarbetare har även utbildats i passivhusbyggnation och i det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad.
Miljödiplom (pdf, 449 kB)
Miljödiplom, för docReader uppläsningsbar version. (pdf, 94 kB).
ReadSpeaker Lyssna

Miljövänliga nyheter hos VFAB
 

Först i Sverige att certifieras i Miljöbyggnad iDrift
Tätt hus på det särskilda boendet
Nu startar rivningen av Tull- och speditionsbyggnaden
Ny värmeanläggning i kv. Läkaren
Vi uppmärksammar Earth hour
InCharge - Norra Europas största laddnät