Hållbarhetsarbete på VFAB

Varbergs Fastighets AB arbetar för att främja en hållbar utveckling utifrån alla tre dimensionerna av hållbarhet; den ekologiska, den ekonomiska och den sociala. Vi värderar vår verksamhet utifrån FN:s 17 globala mål och arbetar ständigt med att utveckla policys, strategier, mål och handlingsplaner som kan föra oss närmare målen. Vi eftersträvar att hållbarhetsperspektivet ska genomsyra hela bolaget och vara integrerat i alla våra affärsområden.

Utöver Sveriges nationella mål arbetar vi bland annat enligt kommunens hållbarhetsmål.
Hållbarhetsmålen är uppdelade i fyra inriktningar; Varberg visar vägen, Livskraftiga ekosystem, Hållbar resursanvändning och Välmående samhälle. Den överordnade inriktningen Varberg visar vägen anger Varbergs ambitionsnivå om att bli ett föredöme och en inspirationskälla i hållbarhetsarbetet.

För att lyckas nå uppsatta de uppsatta målen - såväl globala, nationella och lokala - krävs ett långsiktigt och robust hållbarhetsarbete som bygger på samverkan och gemensamma ansträngningar. Tillsammans med kommunens förvaltningar och andra kommunala bolag arbetar vi på bred front med hållbarhetsrelaterade frågor.

Hållbarhetsmål 2017-2025 - Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varbergs kommun (pdf, 17,5 MB)
ReadSpeaker Lyssna.

Mer om hur vi arbetar med de tre hållbarhetsdimensionerna under:

Ekologisk hållbarhet.
Ekonomisk hållbarhet.
Social hållbarhet.