Icon för återvinning, pilar i en cirkel visualiserar ett kretslopp.

  Ekonomisk hållbarhet

  Ekonomisk hållbarhet är en av de tre dimensionerna av hållbar utveckling och har en stark koppling till Agenda 2030 och de globala målen. För oss som bygg- och fastighetsbolag handlar det till stor del om att arbeta med hållbar konsumtion, antikorruption och social jämställdhet.

  Vi behöver se till att ekonomisk utveckling inte medför negativa konsekvenser för varken ekologisk eller social hållbarhet, och för att lyckas med det krävs ett långsiktigt och resurseffektivt arbete inom hela bolaget.

  För kunna uppnå ekonomisk hållbarhet behöver vi i byggbranschen även förflytta oss från dagens linjära ekonomi mot mer cirkulär ekonomi. För oss innebär detta att vi bland annat behöver arbeta mer med att reparera, återanvända och återbruka material och varor. Genom att ställa krav på användning av redan cirkulerande resurser kan vi uppnå ekonomisk tillväxt med minimal miljö- och klimatpåverkan.

  Eftersom vi som fastighetsbolag behöver ha möjlighet att både bygga nya byggnader och renovera vårt befintliga bestånd krävs att vi genererar ett ekonomiskt överskott. Detta innebär att vi behöver arbeta med att tydliggöra hur hållbarhet kan bidra till ökad lönsamhet både på kort och på lång sikt.

  Hållbarhet och antikorruption

  Bekämpning av korruption är ett av våra viktigaste hållbarhetsmål och vi ser att det är en förutsättning för att kunna uppnå samtliga mål i Agenda 2030. Korruption skadar samhället eftersom det ofta leder till högre kostnader och ger en snedvriden konkurrens. Eftersom vi har en värdekedja med många affärskontakter är det mycket viktigt för oss att arbeta aktivt med etik och antikorruption. Vi följer upp samtliga kunder och leverantörer utifrån kreditrisker och skattesituation, för att tidigt kunna hitta varningssignaler om ekonomiska oegentligheter.

  Långsiktiga inköp med LCC

  För att inkludera långsiktiga effekter i inköpsbeslut och för att investeringar ska bli både ekonomiskt och ekologiskt hållbara använder vi livscykelkostnadsanalyser (LCC) som verktyg. En LCC tar hänsyn till alla de kostnader som kan uppstå under varan eller tjänstens livslängd/nyttjandetid. Genom att beräkna LCC kan vi utvärdera investeringar över tid och prioritera de varor ellertjänster som ger den mest hållbara lösningen. Ett exempel där LCC är ett värdefullt verktyg är vid beslut om installation av solceller.

  Solcellsanläggning täcker en hel vägg på en
stor byggnad. Morgonsolen speglar ett mjukt gult sken i solcellerna. 

  Solcellsanläggning på Arena Varberg.

  Gröna lån

  Lån som används för att finansiera omställningen till en mer hållbar samhällsutveckling kan bli berättigade Gröna lån. Via Kommuninvest finns åtta berättigade projektkategorier med specifika hållbarhetskriterier, bland annat Förnybar energi, Klimatanpassningsåtgärder, Miljöåtgärder och Gröna byggnader. Vi har hittills arbetat med kategorin Gröna byggnader.

  För att få lån enligt kategorin Gröna byggnader krävs att vi som fastighetsägare främjar byggnadens miljöprestanda - både vid nyproduktion och vid ombyggnation - genom exempelvis energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och/eller miljöcertifiering. Lånet blir därför som ett slags kvitto på att vi arbetar i riktning mot de globala målen och ett hållbart samhälle.

  Möjligheten till gröna lån gör de klimatsmarta insatserna även hållbara ur ett ekonomiskt perspektiv - genom möjlighet till något lägre räntekostnader. Det finns därför en stark koppling mellan affärsnytta och hållbarhet.

  Senast publicerad:

  Kontakt

  Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete? Kontakta vår miljösamordnare Oskar Bank Norén.

  Oskar Bank Norén

  Oskar Bank Norén

  Miljösamordnare

  E-post: Oskar.bank-noren@varberg.se
  Telefon: 0340-50 60 42