Tullhuset i Varberg, gammal tegelbyggnad med rött tak.

  Finansiell information

  Det sägs att inget år är det andra likt. Sällan har väl det varit mer träffande än just för år 2020. I en rådande pandemi blev vår förmåga att anpassa oss avgörande för vår gemensamma framtid. Trots många potentiella hinder drev vi våra största projekt någonsin tryggt framåt.

  Fastighetsförvaltning

  Fastighetsverksamheten har i stor utsträckning påverkats av Covid-19, exempelvis genom fallande omsättningshyror samt genom stödåtgärder till hyresgäster som haft ekonomiska utmaningar i spåren av pandemin.

  Beståndet har utökats med köpet av fastigheten Postmästaren 14, vilken ligger i anslutning till Postmästaren 16 som bolaget redan äger. Utbyggnationen av Åkulla hotell och konferensanläggning har också färdigställts medan en paviljong har sålts för bokfört värde. VFAB har också blivit först i Sverige, tillsammans med en annan fastighetsägare, att miljöcertifiera en befintlig byggnad enligt det nya certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift.

  Parkeringsverksamhet

  Antalet parkeringar har minskat under 2020. Delvis ett resultat av att många behövt ställa om till digitala arbetssätt och inställda event i staden.

  Byggnation åt kommunen

  Att se mångmiljonprojekten, Pingvinen, Varbergs nya is- och simarena samt det särskilda boendet Midsommargården ta form, har varit inspirerande. Båda projekten genomförs med partnering som samarbetsform, där verksamheters expertkunskap och erfarenhetsåterföring är två viktiga faktorer som lett arbetet framåt i två av VFABs, genom tiderna största projekt.

  Två av förskoleprojekten byggs i korslimmat trä, en teknik som ger en mycket hållbar konstruktion och minskar klimatavtrycket. Förskolorna ska stå klara under våren 2021. Totalt uppgår de kommunala projekten för året till 433 mkr.

  Resultat och ekonomisk analys

  Resultatet efter finansiella poster visar ett överskott om 11,5 mkr. Detta är ett starkt resultat i spåren av pandemin, vilken inneburit att hyresintäkterna minskat med -1,2 mkr jämfört med föregående år och med -2,9 mkr mot budget. Resultatet påverkas också av en reservering om -1,1 mkr för osäkra fordringar samt en nedskrivning om -2,5 mkr som gjorts på projektet Åkulla hotell.

  Verksamheten har dock varit bra på att kompensera detta, bl.a. genom att hålla nere personalkostnader genom paus av ny- och återanställningar. Även en del strategiskt arbete har senarelagts med lägre konsult- och systemkostnader på kort sikt.

  Bolaget har också tagit del av de statliga stödpaketen med ersättning för bl.a. hyresrabatter samt lägre arbetsgivaravgifter under en period. Många investeringar har skjutits framåt i tiden och investeringsvolymen uppgick till endast 39 mkr mot 85 mkr 2019.

  Bolagets årsredovisning för 2020 antogs av styrelsen den 3 mars 2021.
  Årsredovisningen 2020 Pdf, 10 MB.

  Årsredovisning 2019

  Årsredovisningen 2019 Pdf, 9.2 MB.
  Den finns också i tryckt format på vårt kontor (Otto Torells gata 3).

  Kreditvärdighet

  Varbergs Fastighets AB har den högsta kreditvärdigheten enligt UC Länk till annan webbplats..

  Högsta kreditvärdighet, Varbergs Fastighets AB, enligt UC Sigill. Logotyp

  Senast publicerad: