Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur tillgänglig vår hemsida, varbergsfastighets.se, och vår app P-HUS Varberg är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Som kommunalt bolag lyder vi under Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel man använder. Vår ambition är att åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549 och branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighet på vår webbplats

Vi är medvetna om att delar av vår webbplats inte är helt tillgänglig. För närvarande uppfyller sidan delvis kraven. Vi kommer att byta webbverktyg, men behålla samma domän, i mars 2022, det arbetet är påbörjat. Det innebär att vi inte kommer att göra större förändringar eller ombyggnationer på den webb vi har idag. 

Vi är medvetna om följande brister:

 • PDF:er som vi länkar till och som är skapade före 23 september 2020 är inte tillgängligt taggade. Vår tjänst Readspeaker, docReader, är ett hjälpmedel som läser upp och även gissar sig till strukturen i otaggade dokument. Den implementerades 22 september 2020 på vår webbsida och har kopplats samman med de länkade PDF:erna. Våra tester visar att docReader klarar av att läsa det allra mesta i pdf:erna på ett korrekt sätt undantaget är alt-text för bilder och länkar. En del av pdf:erna på vår hemsida är gjorda av tredje part och dessa kan VFAB inte påverka. Om du behöver hjälp med pdf:er som inte har korrekt taggstruktur så kontakta oss så hjälper vi dig. 
   
 • Videos publicerade före 23 september 2020 har open captions, dvs undertext inbränd i videon. Det finns inte transcript, syntolkning, teckenspråkstolkning eller liknande i anslutning till videos publicerade innan lagkravet trädde i kraft. Videos inspelade efter 23 september 2020 har syntolkning eller tillhörande .srt fil samt vid behov en transkribering i anslutning till länken på hemsidan. I sällsynta fall bäddar vi in videos som vi inte själva skapat. I de fall vi inte kan påverka hur de tagits fram av tredje part resulterar det i att tillgänglighet inte kan garanteras. 
   
 • docReader är installerad men verktyget kan inte kopplas till enkäter som vi gjort i vår enkätverktyg då de ligger på vår leverantörs server. Önskar du genomföra en enkätundersökning så kontakta oss så hjälper vi dig. 
   
 • Kartor som är avsedda för navigation är länkade till Google maps. Google maps är en tredje part som varken finansierats eller tagits fram av Varbergs Fastighets AB, Google maps står heller inte under vår kontroll. Tillgängligheten hos tredjepart kan inte garanteras av Varbergs Fastighets AB.
   
 • Formuläret för Felanmälan uppfyller inte kraven på tillgänglighet. Användare kan navigera genom formuläret med hjälp av tab-knappen men fälten nås inte i rätt ordning. Kontrasten är på en del ställen underkänd. Formuläret kan inte kopplas till Readspeaker och lyssnafunktionen finns därför inte genom vårt verktyg. Önskar du göra en felanmälan och behöver hjälp med uppläsning, eller att fylla i fälten, kontakta oss så hjälper vi dig. Vi har påbörjat processen med att handla upp ett nytt verktyg för felanmälan under början av 2022 och kommer därför inte göra några förändringar i nuvarande verktyg. 
   
 • Våra nyhetsbrev är idag inte helt tillgängliga. Readspeaker läser upp texten men bilder och länkar är inte alt/länk-textade. Nyhetsbreven skapas i ett verktyg som idag saknar möjligheten att alt/länk-texta bilder och länkar. I samband med byte av webbverktyg har vi för avsikt att även byta verktyg för nyhetsbrev.
   
 • Vår webbplats saknar ett kontaktformulär där du kan vara anonym när du kontaktar oss. I samband med nytt webbverktyg kommer ett sånt formulär att tas fram och finnas i Tillgänglighetsredogörelsen.

Bedömningen gjordes 22 september 2020 med hjälp av testverktyget Measure, testverktyget på webbriktlinjer.se samt självskattning.

Tillgänglighet i appen P-HUS Varberg

Redogörelsen avser P-HUS Varberg, version 4.9.6. Offentliggjord 2021-12-03. 
Varbergs Fastighets AB äger den mobila applikationen P-HUS Varberg. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur P-HUS Varberg uppfyller Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilka kända tillgänglighetsproblem som finns, hur vi arbetar med att lösa dem och hur du kan rapportera brister vi missat till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är P-HUS Varberg?

Vi är medvetna om att delar av den mobila applikationen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. 

Kontakta oss om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår apps tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller andra brister som gör att du inte kan ta dela av vår digitala service önskar vi att du kontaktar oss. Om du behöver innehåll från P-HUS Varberg som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan kontakta oss. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service som du har rätt till.

Svarstiden är normalt upp till 48 timmar.

E-post: vfab@varberg.se.
Webb: via kontaktformulär.
Telefon: 0340 – 50 60 00.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi åtgärdat problemen som du gjort oss uppmärksamma på, eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om P-HUS Varberg

P-HUS Varberg är bara delvis förenlig med Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs under rubiken Innehåll som inte är tillgängligt

Innehåll som inte är tillgängligt

Norska företaget Giant Leap (GL) har utvecklat P-HUS Varberg. De justeringar som vi, VFAB, kan göra själva i verktyget är mycket begränsade. Vi har testat appen med de verktyg som är tillgängliga för oss, dvs de hjälpmedel som finns inbyggda i iOS samt verktyget Colour Contrast Analyzer. Vi har skickat information om gällande lagkrav, sammanställning av de brister vi identifierat under våra användartester samt begäran om ytterligare kontroll av appen till utvecklaren. Den 3 december 2021 ska de brister som är möjliga att åtgärda vara åtgärdade.

GL har inte upptäckt några brister i tillgänglighet i operativsystemet Android. 

Kartor

 • Kartor som är avsedda för navigation är länkade till den i telefonen inbyggda kartfunktionen. Iphone maps är en tredje part som varken finansierats eller tagits fram av Varbergs Fastighets AB, Iphone maps står heller inte under vår kontroll. Tillgängligheten hos tredjepart kan inte garanteras av Varbergs Fastighets AB.

Voiceover 

 • Titeln på inmatningsfältet läses inte alltid upp korrekt. Om man klickar på texten läses texten upp men klickar man utanför texten i fältet läses det upp som "tom lista". Detta kan GL dessvärre inte ändra. Sveper användaren till höger för uppläsning får man fältet uppläst och problemet kan lösas på detta sätt.
 • Infoknappar i zonlistan läses inte upp korrekt.

Dynamisk text 

 • Texten i rullisten för datumväljaren under Registrera fordon – Ange detaljer – Startdatum är inte dynamisk. I Android fungerar dynamisk text på rullisten, det är dessvärre inte möjligt i iOS och ligger därför utanför GLs kontroll. Uppläsningsfunktionen Voiceover fungerar på fältet och synsvaga kan på så vis ta del av informationen.

Fet text

 • Texten fetmarkeras inte på alla ställen i appen, till exempel i menyn. Det har inte varit möjligt att implementera det på alla ställen i appen trots GLs försök. 

Övriga brister

 • Alla iconer har inte textförklaringar. Iconen är universell och bör vara förklarande i sig. Iconerna är placerade på ett sätt som gör att text inte kan placeras i knappens närhet. Exempel: menyknappen Mer, Mer info-knappen i zonlistan.
 • Appen stöder inte landskapsorientering. Detta fel kan ej åtgärdas.
 • Mindre viktiga texter har för liten textstorlek och inte tillräcklig kontrast. Exempel: Appens nuvarande version i menyn.

Vid VFABs granskning upptäcktes brister i tillgänglighet under Betalningsmedel. Dessa brister kan GL inte åtgärda utan ligger hos leverantör för betalningsfunktion, Ingenico. VFAB har kontaktat Ingenico och arbetet med att åtgärda felen, så långt det är möjligt, pågår. Deadline 2022-01-01.

Brister under Betalningsmedel som ligger på Ingenico att åtgärda:

 • Länkade logotyper under Betalningsmedel är inte länktextade.
 • VISA-logo blinkar och går ej att stänga av.
 • Knappar, text och länkar läses upp på engelska (VoiceOver).
 • Länkar saknar länktext.
 • Länkar till Om Ingenico, Säkerhet och Juridisk information är brutna.
 • Text överlappar och har för låg kontrast.
 • Text i blå knapp har för låg kontrast.
 • Under Betalningsmedel fetas inte texten och informationen om betalkortet du angivit.
 • Länk under Maestro: Kan jag betala med mitt Maestrokort fungerar ej.

Tester, uppföljning och tidplan

Varbergs Fastighets AB har gjort en självskattning, en intern testning, av appen. Utvecklaren Giant Leap har gjort utförligare tester. De brister som är möjliga att åtgärda har åtgärdats av GL. VFAB har gjort en slutgranskning av appen och de förbättringar som gjorts. Fortsatta brister som inte är åtgärdade och/eller som inte går att åtgärda GL bifogar en förklaring till. Slutdatum för åtgärder och ny release av app, 1 januari 2022.

Deadline för de brister som Ingenico har fått i uppdrag att åtgärda har passerats. Vi gör upprepade försök att nå vår kontaktperson, placerad i Belgien, utan framgång. 2022-02-03: vi har en ny kontaktperson i Norge som lovat hjälpa oss med problemen under Betalningsmedel. Ärendet är överlämnat till honom och återkoppling och deadline meddelas oss inom kort.

Målgruppen P-HUS Varberg främst vänder sig till är de som nyttjar våra parkeringshus och som kör bil. GL har vid utveckling prioriterat de funktioner i appen som är viktiga för de som har en funktionsnedsättning som inte hindrar dem från att köra bil.

Denna redogörelse uppdaterades den 3 februari 2022.