VFAB och ARENA-projektet

  VFAB söker ständigt nya möjligheter och innovativa lösningar för att driva företaget hållbart och med så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. Vara hållbara är ett av våra ledord som vi arbetar mot varje dag i både stort och smått. Under våren 2018 presenterades en möjlighet för oss att gå med i ett Vinnova-finansierat projekt med fokus på cirkulär och biobaserad ekonomi – ARENA-projektet.

  Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, gav klartecken till ett nytt projekt, ARENA. Det är genom Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) och RISE institutet, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, som i ARENA-projektet ska höja kunskapsnivån om cirkulär ekonomi hos kommun, medborgare och näringsliv. ARENA kommer i förlängningen att bidra till starkare företag med ökade konkurrensmöjligheter hos de som ställt om till cirkulär ekonomi.

  Sex varbergsföretag i workshop

  VFAB tillsammans med Bildepån, Hallands Hamnar, Systeminstallation, Taiga och Varbergs Energi har deltagit i en serie workshops där projekten handlat om cirkulär omställning dvs sätt att hitta nya affärer för återbruk, förlängd livslängd för produkter, höjd nyttjandegrad av fastigheter osv.

  Företagen träffades under en rad workshops tillsammans med externa konsulter från RISE och Loop factory (ett företag som återvinner olika slags fiber till nya material). VFAB gick igenom vilka delar av vår verksamhet som lämpar sig för ett cirkulärt projekt och om vi till viss del är cirkulära inom vissa områden redan idag. Tillsammans med de fem företagen lades det fram förslag om ett antal case att jobba vidare med vid tematiska träffar. En av dessa träffar fokuserade på VFABs kommande byggprojekt Stormhuset i Apelviken. Nybyggnation har en hög miljöbelastning och vi vill säkerställa att vi bygger nytt först när vi verkligen behöver det samt att byggnaden används till så hög grad som möjligt.

  Hur kan vi maximera nyttjandegraden redan från dag ett, med flexibilitet, olika hyresgäster osv? Hur skulle eventuella affärsmodeller se ut för detta? Ett klassiskt hyreskontrakt idag visar vilka kvadratmeter hyresgästen har rätt att disponera och så betalar man för detta genom en månadshyra med viss bindningstid – men om man bara använder ytan vissa tider kanske man bara vill betala för den tiden, hur skulle en sådan modell se ut? Vilka för- och nackdelar finns det och hur kan vi få andra intäkter var frågor som togs upp.

  Cirkulärt byggcentrum

  Ett annat projekt som blivit högaktuellt är ett cirkulärt byggcentrum. Det har inte något med ARENA att göra men har löpt parallellt och kopplat an väldigt bra till ARENA-projektet. Upplägget kring det cirkulära byggcentrumet är att vi ska kunna omhänderta material från rivning för att kunna använda det i kommande nybyggnadsprojekt exempelvis Stomhuset. Konceptet vi arbetat utifrån bygger på att vi omhändertar material, samlar det på en fysisk plats och dokumenterar det digitalt. Därefter behöver vi ha kompetens i byggprojekten, tex arkitekter som vet hur man ska tänka vid användning av befintligt material vid nybyggnation. Att hitta en affärsmodell som fungerar hela vägen och över tid är det primära.

  Cirkulär och hållbar framtid

  ARENA-projektet har givit oss möjligheten att byta idéer och erfarenheter med andra företag samt gett oss konsulthjälp och processtöd i att tänka cirkulärt. Med kopplingen till RISE har vi nu en kort väg in till att få kontakter med andra kunniga inom området.

  Vi behöver nu vidareutveckla våra idéer, mycket är fortfarande i tanke- och konceptstadiet, främst ett cirkulärt byggcentrum, den tanken driver vi helt själva. Vi inväntar slutrapport från RISE som bland annat kommer innehålla verktyg för ökad nyttjandegrad och hur ekonomiska modeller kring detta kan se ut.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: