Byggarbetsplats, byggställning och byggplast omgärdar huset som byggs.

  Ekologisk hållbarhet

  Sverige har som mål att bli klimatneutralt till år 2045. Bygg- och fastighetssektorn står för en stor andel av samhällets utsläpp av växthusgaser och för att nå Agenda 2030 och de globala målen krävs systematiskt arbete och en långsiktig inriktning. Varbergs Fastighets AB (VFAB), både bygger och förvaltar fastigheter på uppdrag av Varbergs kommun.

  Vi som bygg- och fastighetsbolag har ett ansvar att bidra till att minska utsläppen och vi har stor möjlighet att arbeta för en minskad miljöpåverkan i samtliga skeden av en byggnads livscykel.

  Varberg visar vägen

  Utöver Sveriges nationella mål arbetar vi bland annat enligt kommunens Hållbarhetsmål 2017-2025 Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varbergs kommun". Hållbarhetsmålen är uppdelade i fyra inriktningar; Varberg visar vägen, Livskraftiga ekosystem, Hållbar resursanvändning och Välmående samhälle. Den överordnade inriktningen Varberg visar vägen anger Varbergs ambitionsnivå om att bli ett föredöme och en inspirationskälla i hållbarhetsarbetet.

  För att lyckas nå uppsatta de uppsatta målen - såväl globala, nationella och lokala - krävs ett långsiktigt och robust hållbarhetsarbete som bygger på samverkan och gemensamma ansträngningar. Tillsammans med kommunens förvaltningar och andra kommunala bolag arbetar vi på bred front med miljö- och klimatfrågor.

  Miljö- och klimatkrav i upphandling

  I ett tidigt skede av varje byggprojekt genomför vi en hållbarhetsbedömning som baseras på Varbergs kommuns hållbarhetsmål. Under detta arbete identifieras möjligheter och åtgärder som kan hjälpa oss och beställaren att välja smarta hållbarhetsinriktningar i projektet. Om projektet beställs från kommunen sätts kraven i samråd med vår beställare, samhällsutvecklingskontoret.

  Genom att ställa underbyggda miljö- och klimatkrav på byggnaders miljöprestanda i både bygg- och driftskede kan vi vara med i bygg- och fastighetssektorns förflyttning mot klimatneutralitet. Kraven vi ställer i upphandling kan även ge incitament för aktörer att skynda på utvecklingen av innovativa hållbara lösningar som kan minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn.

  I samband med upphandling ställer vi även krav på leverantörer och samarbetspartners vad gäller hållbarhetsarbete, samt kompetens och kvalitet.

  Platsbesök på byggnationen av Midsommargården. Fotograf: Natalie Greppi.

  Platsbesök på byggnationen av Midsommargården. Fotograf: Natalie Greppi.

  Certifiering - en del av vår hållbara fastighetsförvaltning

  Även befintliga fastigheter står för en betydande del av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Vi har därför satt som mål att certifiera fyra befintliga fastigheter i vårt bestånd till 2022. Under 2020 var vi tillsammans med ett annat bolag först i Sverige med att certifiera en byggnad enligt det nya certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift. Det var vår fastighet Arena Varberg som certifierades med betygsnivå silver. Läs hur det gick till i nyheten Först i Sverige att certifieras i Miljöbyggnad iDrift

  Fyra medarbetare på VFAB som arbetat med certifieringen av Arena Varberg.

  Medarbetarna från VFAB som arbetat mest med certifieringen. Från vänster Magnus Aronsson, fastighetsingenjör, Peter Fritzon, drifttekniker, Jonas Holmgren, teknisk förvaltare och Johanna Thomsen, miljösamordnare

  Detta certifieringssystem tillhandahålls av Sweden Green Building Council (SGBC) och är anpassat för certifiering av byggnader i drift. Kriterierna i systemet är direkt eller indirekt kopplade till de svenska miljömålen (främst God bebyggd miljö) och harmoniserar med gällande lagstiftning. Certifiering enligt Miljöbyggnad iDrift fokuserar på att främja hållbar fastighetsskötsel och förvaltning genom att vägleda till relevanta miljöåtgärder. Certifieringsarbetet bidrar till att miljö- och klimataspekter även får ett stort fokus i samband med underhålls- och investeringsåtgärder i fastigheten, vilket påskyndar arbetet mot mer hållbara byggnader framåt. Certifieringen ger både oss och våra hyresgäster ett intyg på att byggnaden upprätthåller en hög miljöprestanda.

  Gröna hyresavtal och vänliga puffar

  När vi tecknar nya hyresavtal skrivs i normalfallet ett så kallat grönt hyresavtal. Avtalet fungerar som en plattform för samverkan mellan oss som hyresvärd och hyresgästen i frågor som gäller energi, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering. Avtalet tydliggör ansvarsfördelningen mellan oss som hyresvärd och vår hyresgäst genom beskrivning av åtgärder och åtaganden för att minska klimatpåverkan. En del av punkterna i avtalet är fastighetsägarens ansvar, andra är hyresgästens och några punkter är bådas ansvar. Genom de gröna hyresavtalen skapar vi tydligare incitament för att ta gemensamt ansvar för att öka byggnaders miljöprestanda.

  Det ska vara lätt att göra rätt! Därför har vi börjat arbeta med nudging. Ordet nudging kommer från engelskans puff – att vänligt puffa någon i rätt riktning. Det kan användas som ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra ”rätt” val. Vi använder nudging som metod för att hjälpa våra hyresgäster att sortera och hantera avfall bättre. Förhoppningen är att vi genom ”små knuffar” i rätt riktning kan höja kunskapen, öka medvetenheten och stärka ansvarskänslan hos dem som använder våra avfallsutrymmen för att på så vis bidra till ökad återvinning.

  Miljö- och klimatuppföljning

  VFAB har sedan 2015 upprättat och presenterat ett klimatbokslut tillsammans med andra kommuner, företag och bolag i Halland. Klimatbokslutet innebär att vi årligen genomför en systematisk kartläggning av våra direkta och indirekta utsläpp, enligt den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol. Mätningarna görs i olika scope:

  • Direkta växthusgasutsläpp (som verksamheten har direkt kontroll över).
  • Indirekta utsläpp från elektricitet (som förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla).
  • Indirekta växthusgasutsläpp (utöver inköpt energi, som sker utanför verksamhetens gränser).

  Syftet med att genomföra klimatbokslutet är att är att identifiera och minska vår våra utsläpp och få en överblick av vilka delar av vår verksamhet som ger upphov till negativ klimatpåverkan.

  Klimatbokslut 2021 (PDF 4MB) Pdf, 3.6 MB.

  Klimatbokslut 2020 (PDF 6,7 MB) Pdf, 6.7 MB.

  VFAB är sedan 2017 miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Detta innebär bland annat att alla medarbetare har fått grundläggande miljöutbildning samt att vi ständigt arbetar med förbättringar. Flertalet medarbetare har även utbildats i passivhusbyggnation och i det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad.

  Våra nätverk

  Vi är medlemmar EMC (Energi- och miljöcentrum), vilket är ett regionalt företagsnätverk som spänner över flera branscher. Gemensamt är att alla medlemsföretag aktivt vill arbeta med frågor som rör energi och miljö. Sedan 2015 deltar vi i Klimatbokslut med EMC (se avsnitt Miljö- och klimatuppföljning ovan).

  EMC syftar bland annat till att:

  • Stimulera, stödja och påskynda energi- och miljömedvetenheten på ett sätt som leder till minskad klimatpåverkan och ett långsiktigt hållbart samhälle.
  • Vara en mötes- och utvecklingsplats och ett nätverk där olika aktörer kan utveckla energi, miljö och klimateffektiv kunskap, tjänster och produkter.

  Mer information finns på Energi- och miljöcentrum (EMC). Länk till annan webbplats.

  Varbergs Fastighets AB är också medlemmar i SGBC (Sweden Green Building Council) sedan 2014. SGBC ansvarar för den svenska samordningen av flera av de miljöcertifieringarna för byggnader som är stora i branschen, såsom BREEAM, LEED och Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift.

  SGBC är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

  Mer information finns på Sweden Green Building Council (SGBC) Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad:

  Kontakt

  Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete? Kontakta vår miljösamordnare Oskar Bank Norén.

  Oskar Bank Norén

  Oskar Bank Norén

  Miljösamordnare

  E-post: Oskar.bank-noren@varberg.se
  Telefon: 0340-50 60 42